Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Piața muncii
Asigurarea pieței muncii cu specialiști calificați, în corespundere cu necesitățile economiei naționale, reprezintă principalul obiectiv al învățământului profesional tehnic. În acest sens este importantă interacțiunea continuă dintre piața muncii și instituțiile de învățământ, cu scopul de a echilibra cererea și oferta de specialiști calificați. În scopul apropierii ofertei educaționale de cerințele angajatorilor, în Republica Moldova funcționează Comitetele Sectoriale și se pun bazele programelor de formare profesională prin sistem dual.
Comitetul sectorial este o instituţie a parteneriatului social organizată la nivelul ramurii economice de activitate, din care fac parte, pe baze bi- sau tripartite, reprezentanţii patronatelor, sindicatelor şi autorităţilor publice centrale, constituită în scopul susţinerii învăţământului profesional prin racordarea acestuia la cerinţele pieţei forţei de muncă.
 
Comitetul sectorial are misiunea de a promova interesele partenerilor sociali din ramura economică de activitate în domeniul învățământului profesional tehnic.
 
Comitetul sectorial asigură corelarea politicilor de formare profesională iniţială şi continuă a muncitorilor şi specialiştilor la cerinţele pieţei forței de muncă din ramura de activitate pe care o reprezintă contribuind la formarea unui sistem de suport informaţional şi analitic din partea pieţei muncii pentru învăţământul profesional.
 
Comitetul sectorial sprijină activităţile de formare profesională continuă a angajatorilor şi salariaţilor din sectoarele economice.
 

Comitetul sectorial din agricultură şi industria alimentară

Președinte: Leonard Palii
Număr de telefon fix: 37322226376
Număr de telefon mobil: 37369252494
Număr fax: -
E-mail: milordl@mail.ru
Adresa: Chişinău, str. Puşkin nr. 26
Web-site: www.agroindsind.md
Minister de Resort: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Mai multe

Comitetul sectorial în domeniul comerţului

Președinte: Svetlana Țurcanu
Număr de telefon fix: -
Număr de telefon mobil: 37369299757
Număr fax: -
E-mail: svetlana.turcanu@mec.gov.md
Adresa: Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale 1
Web-site: www.mec.gov.md
Minister de Resort: Ministerul Economiei

Mai multe

Comitetul sectorial în construcţii

Președinte: Lidia Barburoș
Număr de telefon fix: 373210998
Număr de telefon mobil: 37368184422
Număr fax: 37322226178
E-mail: condrumat@gmail.com
Adresa: Chişinău, str. Alba Iulia 91, oficiul 03
Web-site: condrumat.md Facebook: Comitet Sectorial Constructii
Minister de Resort: Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Mai multe

Comitetul sectorial în domeniul industriei nealimentare

Președinte: Nadejda Rusnac
Număr de telefon fix: 37322237621
Număr de telefon mobil: 37369043169
Număr fax: 37322237621
E-mail: sliu-sind@mail.ru
Adresa: Chisinau, Str. 31 August 129, of. 917
Web-site: www.startsindicat.md
Minister de Resort: Ministerul Economiei

Mai multe

Comitetul sectorial în tehnologia informației și comunicații

Președinte: Ecaterina Negru
Număr de telefon fix: 37322251161
Număr de telefon mobil: -
Număr fax: -
E-mail: ecaterina.negru@mtic.gov.md
Adresa: Chisinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
Web-site: idsi.md
Minister de Resort: Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Mai multe

Comitetul sectorial în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor

Președinte:
Număr de telefon fix: 37322228856
Număr de telefon mobil: 37369974477
Număr fax: -
E-mail:
Adresa: Chisinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
Web-site: www.mtid.gov.md
Minister de Resort: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Mai multe

Comitetul sectorial în domeniul energeticii

Președinte:
Număr de telefon fix:
Număr de telefon mobil:
Număr fax:
E-mail:
Adresa:
Web-site:
Minister de Resort:

Mai multe

 

 

Sistemul dual de instruire combină practica în întreprinderi (ucenicia) şi formarea profesională în instituții de învățămînt profesional tehnic. În procesul de formare accentul este transferat de la instituția de învățămînt la întreprindere, unde se desfășoară atît instruirea practică, cît și componentele specifice instruirii teoretice, astfel 70% din planul de învățămînt se realizează în întreprindere și 30% în școală. Această formă de învățămînt este avantajoasă atît pentru tineri, care au garanția că studiile pe care le fac corespund rigorilor pieții muncii, cît și pentru angajatori, care contribuie și sunt siguri de calitatea pregătirii viitorilor specialiști. Elevii pregătiți prin intermediul acestei forme de instruire se bucură de drepturile ce decurg din statutul de elev și concomitent, aceștea se bucură de drepturile de angajat, în ceea ce privește răspunderea față de calitatea producției, normarea activității, formele de retribuire a muncii prestate, asumarea unui rol activ în viața întreprinderii.
Nr.
Instituția de învățământ
Întreprinderea-partener
Meseria
1
Ionel, Artizana Cusătoreasă (industria confecțiilor) (753208)
2
Regia Rețele Electice Conducător troleibus (833101)
3
Red Union Fenosa

Electromontor la repararea și întreținerea

utilajelor electrice (741233)

4

Bălțeanca, Infinitextil, Marthatex

Sammy Cablaggi

Cusătoreasă (industria confecțiilor) ((753208)

Confecționer cablaje auto (741215)

5
Draexlmaier

Electromontor utilaje de dispecerat și

teleautomatică (821210)

Operator în depozite mecanizate și

automatizate (834336)

Operator la mașini-unelte automate și

semiautomate (722320)

6
Tricon Cusătoreasă (industria confecțiilor) (753208)
7

Aspa SA, Arttehmet SRL, Moisei ÎI,

Adriusand SRL, Autehreparație SRL

Strungar (722346)
8
Nires-Internațional

Cizmar-confecționer încălțăminte la comandă (753602)

9
Romanița Cusătoreasă (industria confecțiilor) (753208)
10
Bugeacagritehservice

Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică (722201)

 

Materiale utile:

HOTĂRÎRE Nr. 70 din 22.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual

 

Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual

Regulamentul de organizare și desfășurare a uceniciei

Învățământul dual în Germania și în Republica Moldova

Experiența Școlii Profesionale nr.9 din Chișinău